Een betaalbare toekomst

Liberaal Groen begint met de erkenning van het belang van mondiale vraagstukken op het gebied van de klimaatverandering, energieschaarste en de toenemende schaarste op de wereldmarkt van voedsel en grondstoffen. Dit zijn vraagstukken we diep in de beurs zullen voelen als we niet anticiperen. Het zijn ook vraagstukken die de kwaliteit van ons leven sterk gaan beïnvloeden als we het roer niet omgooien. Dat vraagt om vernieuwend en innovatief denken: internationaal, nationaal... én lokaal. Dat is een uitdaging voor de samenleving, het bedrijfsleven en de overheid tezamen. Daarbij nemen we nu ook beslissingen voor de welvaart en het welzijn van volgende generaties. Voor liberale politiek is dat een topprioriteit!

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid

Het liberale streven naar vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. We kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor het belang van dringende mondiale vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, energieschaarste en groeiende tekorten op de wereldmarkt van voedsel en grondstoffen.

Deze vraagstukken lijken ver van ons bed, maar niets is minder waar. De wereld verandert. Dat merken we ook in onze regio. Door de opwarming van onze planeet stijgt de temperatuur, krijgen we langere en intensievere regenbuien te verduren, ontstaan langere droogteperioden en krijgen we te maken met intensievere stormen. De fossiele brandstoffen raken op en we moeten overschakelen naar betaalbare alternatieve energie, waaronder zonne-energie en bio-energie. Door de groeiende wereldbevolking stijgt de schaarste op de voedselmarkten. En doordat vele natuurlijke bronnen voor grondstoffenwinning uitgeput raken, gaan de prijzen van vele alledaagse producten verder stijgen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Kortom, als we niet tijdig reageren wordt het leven steeds duurder, echter met slimme oplossingen kunnen we efficiënter en goedkoper wonen, leven en werken. Daarbij moeten we ook het milieu zo veel mogelijk ontlasten en zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving. Want milieu en gezondheid gaan hand in hand. Belangrijk is ook dat we onze wijken en dorpen beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld een stijgend waterpeil, overstromingen en stormen. Dan gaat het dus om de veiligheid van de mensen, maar ook van eigendommen.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen

De wereld verandert waar we bij staan. Dit roept onmiddellijk de vraag op hoe we willen leven in onze steden en dorpen. Dat is ook een vraag naar hoe we onze gemeenschap kunnen wapenen tegen de vele veranderingen die ons nog te wachten staan. Daar maakt de VVD zich sterk voor, zowel landelijk als lokaal.

Ons doel is simpel: onze toekomst moet betaalbaar en veilig blijven. Onze kinderen en kleinkinderen moeten ook plezierig en gezond kunnen leven in onze steden en dorpen. Gelukkig heeft de wetenschap ook niet stil gestaan. Vele oplossingen liggen al kant en klaar op de plank. Daarmee moeten we aan de slag. Dat is een uitdaging op internationaal, nationaal... én (!) op lokaal niveau, want in de steden en dorpen want dáár wonen de mensen.

Met het gemeentelijk beleid kunnen we voorwaarden scheppen om de noodzakelijke veranderingen praktisch en concreet te vertalen naar de lokale gemeenschap. Dat betreft onder meer de stedenbouwkundige ontwikkeling (denk aan groenvoorziening, parken,..) , gemeenschapsontwikkeling in de wijken en dorpen, bescherming van landschappelijke en plattelandsgebieden, en het gebruik van innovatieve technieken op het gebied van alternatieve energie, energieneutraal wonen, efficiënt watergebruik, recycling en klimaatbestendig bouwen. Dat verlaagt de kosten van het leven en wonen in onze wijken en dorpen. Als extra kan het ook nog banen opleveren, in onze regio zijn diverse innovatieve bedrijven actief.

Innovaties zijn ook mogelijk op het gebied van lokaal watermanagement en de groenstructurering in de wijken en dorpen. Daarmee houden we onze woonomgeving niet alleen groen, mooi en gevarieerd. Meer groen zorgt ook voor een gezonde lucht en een betere afkoeling tijdens de warme periodes in de zomer. Meer groen houdt ook het water vast tijdens regens en ontlast de riolerings- en afwateringssystemen. Meer groen houdt ook de grond vast en voorkomt dat kostbare bouwgrond wegspoelt tijdens een flinke regenbui. Kortom, meer groen bespaart meer dan dat het kost. Meer groen... voor als je even wat verder doordenkt.

Dat alles kan de gemeente natuurlijk niet alleen. Daarvoor is ook het kapitaal en de expertise van andere partijen nodig. Wij kiezen ervoor om belangen te verbinden vanuit een win-win voor iedereen. Daarom kiezen wij voor vormen van publiek-private samenwerking met bijv. projectontwikkelaars, investeerders, ontwikkelaars van innovatieve technologieën, wetenschappelijke instellingen, milieuorganisaties etc. Dan gaat het ook om de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen met marktpartijen. Daarbij hoort in onze visie ook de dialoog met de mensen in de wijken en dorpen. Want we willen ook van onze eigen burgers en ondernemers horen hoe zij de toekomst in hun wijk of dorp zien.

Onze regio als groen-stedelijk netwerk

In deze tijd van grote uitdagingen hebben wij met Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein sterke troeven in hand. Dat mag best gezegd worden. Want met onze grote variëteit van stedelijke centra, dorpen, plattelandsgebieden en landschappen hebben we vrijwel alles in huis om een sterke gemeenschap te bouwen waarin gezond en plezierig wonen en leven betaalbaar blijven.

Door al deze variatie definiëren wij onze regio als een groen-stedelijk netwerk. Daarbij zien we onze groene omgeving als een strategische aanwinst om ook in de toekomst een hoge kwaliteit van leven te kunnen blijven garanderen. Dan gaat het om vraagstukken op het gebied van leven, milieu en gezondheid. En dankzij het groene karakter van onze regio kunnen we ons ook beter wapenen tegen de effecten van de wereldwijze klimaatverandering.

Ons uitgangspunt daarom is dat we niet denken in termen van 'stad versus platteland'. Ons uitgangspunt is dat we stad én platteland zien als één samenhangend geheel: een dynamisch netwerk van kernen en tussenliggende gebieden, met elkaar verbonden maar ook elk met een eigen karakter en functie in het geheel.

Milieubewust leven en wonen heeft ook alles te maken met hoe we het leven in de stedelijke gebieden en dorpen organiseren. Dan gaat het om een slim en efficiënt gebruik van ruimte, mobiliteit en de nabijheid van essentiële voorzieningen op het gebied van winkels, recreatie en uitgaan. Dat vraagt om een fundamenteel andere benadering van het ruimtelijk beleid.

Dat begint met een visie op de gemeenschapsontwikkeling in onze wijken en dorpen. Daar ligt onze eerste prioriteit. Onze wijken en dorpen weer moeten bruisen van vitaliteit en dynamiek: sociaal, cultureel en economisch. Daar kan de gemeente bij helpen door voorwaarden creëren via slim planologisch en infrastructureel beleid, groenstructurering in en rond de woonkernen, lagere lasten voor burgers en ondernemers, deregulering en het ondersteunen van particulier initiatief en ondernemerschap. Dat creëert sociale veiligheid, sociale cohesie en woonplezier. Want hoe meer de wijk te bieden heeft, des te minder is de noodzaak om voor van alles en nog wat de toevlucht elders te nemen. Dan houdt de burger meer in de portemonnee over voor andere zaken. Dat vermindert ook de druk op het milieu.

Dat vraagt ook om een eigentijdse kijk op toekomstige nieuwbouwprojecten. Want de vraag naar nieuwe woningen in onze regio is groot en groeiende. In onze visie moeten nieuwbouwprojecten de bestaande structuren van stad en dorp versterken. Géén geïsoleerde projecten zonder enige sociale en economische verbinding met de omgeving. Géén forensenwijken aan de snelweg of in de perifeer van de stad, maar geïntegreerd in en rond bestaande woonkernen met een bestaande historie en identiteit. Géén grootschalige en geconcentreerde nieuwbouw ten koste van landschappen en agrarische gebieden, maar meer verspreid, kleinschaliger en beter geïntegreerd in de bestaande gemeenschap. Dat bevordert ook de sociale cohesie en versterkt de sociale structuren van de lokale gemeenschap. Dat opent ook nieuwe perspectieven voor lokaal ondernemerschap.

Enkele van onze speerpunten:

 • Wonen en leven in onze wijken moet betaalbaar zijn én blijven
 • Meer sociale en economische diversiteit in de wijken en dorpen
 • Meer spreiding van winkel- en uitgaanscentra
 • Digitale ontsluiting van (afgelegen) woongebieden
 • Behoud en versterking van de sociaal-culturele identiteit van de woonkernen
 • Behoud en bescherming van historische stads- en dorpskernen
 • Het groene karakter van onze regio als strategische aanwinst voor een leefbare toekomst
 • Behoud en bescherming van landschappelijke en plattelandsgebieden
 • Innovatieve nieuwbouw: duurzaam, energiezuinig, milieubewust en leeftijdsbesteding
 • Een betere en snellere bereikbaarheid van de hoofdwegen naar en uit de stad en regio
 • Een betere en veiliger infrastructuur voor voetgangers, fietsers en brommers.

Kortom, we mogen ondanks alles optimistisch blijven. Maar dat vergt natuurlijk wel visie en een kundig stadsbestuur. Als liberaal zeggen we daarbij nadrukkelijk dat Liberaal Groen ook een uitdaging betekent voor de burgers en ondernemers in de steden, wijken en dorpen. Liberaal Groen is een uitdaging voor iedereen!

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.


Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl