In de wijk gebeurt het

Elk mens is een schakel in de gemeenschap. Zo is ook elke wijk en elk dorp een schakel in de grotere gemeenschap van de stad en regio. Hoe wij wonen en leven in onze wijken en dorpen bepaalt hoe sterk elke schakel is... en daarmee dus ook hoe sterk onze regio in haar schoenen staat. Want de komende jaren zullen we nog voor grote uitdagingen staan. De tijden waarin we nu leven zijn dynamischer dan ooit. Noem het maar op: klimaatverandering, energieschaarste, stijgende grondstofprijzen, verstedelijking, immigratie, digitalisering, mobiliteit, etc. Dat brengt onzekerheid, maar vooral ook veel nieuwe kansen. De VVD zegt: een sterke gemeenschap is hét fundament voor een zekere en betaalbare toekomst.

Revolutionaire tijden

Onze samenleving heeft de laatste 20 à 30 jaar een ware transformatie ondergaan. Nog nooit waren de veranderingen zo groot. En ook volgen de veranderingen zich steeds sneller op. Het einde daarvan is nog lang niet in zicht. De digitalisering is per vandaag misschien wel grootste aanjager van al die veranderingen. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd - oftewel industrie 4.0 onder de kenners.

Vrijwel iedereen heeft te maken met de digitalisering in het dagelijkse leven. Noem het maar op: sociale media, bellen en appen via de data-bundel, online-shopping, betalen met de smartphone, contactloos betalen in de supermarkt, E-learning aan de hogeschool of universiteit, je zaken bij de overheid regelen me je DigiD, cloud computing, etc. Een groot deel van het sociale en economische leven speelt zich vandaag af in de virtuele wereld van het internet. En die ontwikkeling zet zich verder door.

Gelijktijdig worden we ook geconfronteerd met andere ontwikkelingen die onze dagelijks leven op de kop zullen zetten, en waarvan de eerste voortekenen al zichtbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitputting van de grondstoffen en fossiele brandstoffen. Dit noodzaakt ons om volledig over te schakelen naar recyling technologieën en duurzame energie - de zgn. circulaire economie. Daarmee blijft onze toekomst betaalbaar. Die ontwikkelingen zijn al voorop gaande en zijn veelbelovend.

Maar ook de klimaatverandering heeft effect op onze regio. Denk aan de opwarming van het klimaat, intensievere regenbuien en stormen, en langere droogteperiodes. Dat werpt vragen op hoe we de mensen, woningen en andere eigendommen in de wijken en dorpen beter kunnen beschermen. Ook dat noodzaakt tot vernieuwend denken. Te denken valt aan technologische innovaties op het gebied van de duurzame bouw, civiele techniek, watermanagement, groenstructurering, duurzaam bosbeheer, duurzame landbouw, etc.

De koers moet om

Door al deze ontwikkelingen moeten we gaan nadenken over hoe we in onze steden en dorpen willen wonen en leven. Dat is onvermijdelijk. We zullen nieuwe en vernieuwende paradigma's moeten ontwikkelen. Als VVD lopen we daarin natuurlijk altijd voorop. Want ondanks de vele onzekerheden in deze tijd is er veel reden voor optimisme.

Maar we moeten de koers fundamenteel omgooien. De VVD is een partij van oplossingen. De VVD maakt zich hard ervoor dat onze toekomst een zekere, veilige én betaalbare toekomst is en blijft.

Terug naar de wijk

Terug naar de wijk, dat is ons devies. Dat is meer dan alleen maar een kreet. Het verwoordt de essentie van een nieuw en optimistisch toekomstdenken. We zijn daar niet uniek in. In andere landen zijn ze ons al jarenlang ver voor. In Nederland praten we pas sinds betrekkelijk kort over de zogenaamde Smart City (de Slimme Stad) - een concept dat al sedert de jaren '90 richting geeft aan het planologische denken in Amerika.

Diverse steden in Nederland en West-Europa hebben deze denkrichting geadopteerd. Ook de VVD heeft erover nagedacht hoe de Slimme Stad vorm kan krijgen in onze regio - zie hiervoor onze 'Visie 2030. Tussen Stad en Platteland'.

In een Smart City worden wijken slimme wijken  genoemd - soms ook compacte wijken. In Amerika bestaan hiervoor zelfs certificeringsmodellen. Volledige nieuwbouwwijken worden dan gecertificeerd, en dat betekent dan: groen, gezond, gevarieerd qua landschappen en architectuur van open ruimten en gebouwen, begaanbaar en veilig voor kinderen en ouderen, sociaal en economisch divers, verbonden met de omgeving... dus duurzaam. Dat bindt en verbindt. Dat creëert ook sociale cohesie, sociale veiligheid en woongenot.

Dat zijn dan wijken en dorpen die stevig in de eigen schoenen staan, met een verminderde afhankelijk van andere gebieden waar het gaat om winkelen, recreëren en uitgaan. Dan gaat dus ook de nabijheid en diversiteit van het winkel-, recreatie- en uitgaansaanbod. Deze moeten dus veel dichter bij of in de wijken staan, en niet op grote afstand in diverse stedelijke en perifere centra. Vandaar ons devies: Terug naar de wijk.

Bouwen op eigen kracht

De VVD neemt het voortouw in dit soort vernieuwend denken. Natuurlijk passen we het concept van de slimme stad en de slimme wijk toe in de context van onze eigen culturele identiteit en de uitdagingen van deze tijd. Dat begint met het benoemen en gebruiken van onze eigen kracht. Want we hebben best wel veel in huis om onze toekomst met veel vertrouwen tegemoet te zien.

Om te beginnen hebben de wijken en dorpen in onze regio nog een eigen sociale en culturele identiteit, anders dan vele grote steden in ons land waar de mensen in de anonimiteit verdwijnen. De Limburgse cultuur speelt nog steeds een grote rol in ons dagelijkse leven. Denk maar aan onze taal, onze tradities... en voor buitenstaanders misschien ook wel onze eigenaardigheden. Dat versterkt het gevoel dat we een gemeenschap zijn. Geen grote anonieme massa dus. Dat is kracht. Daar moeten we op voortborduren.

Ook zijn we ons niet altijd bewust van de prachtige groene omgeving waarin onze wijken en dorpen liggen. In feite kunnen we ons regio zien als één grote groene stad: een stad met veel prachtige landschappen tussen de centra en diverse woonkernen, elk met een eigen karakter. Wie wil daar niet wonen? Vele grotere, dichtbebouwde steden zouden daar jaloers op zijn. Daarbij wapent de groene en landelijke karakter van onze omgeving ons al voor een belangrijk deel tegen de effecten van de klimaatverandering. Ook dat is kracht.

Verder hebben wij veel vertrouwen in de mensen. De gemeenschap heeft vaak zelf goede ideeën over hoe ze het leven in hun wijk of dorp willen organiseren. Daarbij past een overheid die luistert, en waar nodig faciliteert en steunt. Geen bemoeizuchtige en betuttelende overheid dus die elk initiatief in de kiem smoort met een overdaad aan regels. Want die regels zijn vaak uit wantrouwen jegens de burger geboren. In onze visie zijn de mensen in de gemeenschap het belangrijkste kapitaal. Dan moet je gebruik maken van de creativiteit onder de mensen. Want dat is kracht. Daarom kiest de VVD voor gemeenschapsconsultatie als basis voor beleid. Beleid wordt dan in de wijken en dorpen gemaakt, samen met de mensen, en niet in de gesloten kamers van het gemeentehuis.

Enkele van onze speerpunten

  • Een duurzame gemeenschapsontwikkeling voor een betaalbare, veilige en zekere toekomst - dat betreft onder meer klimaatadaptatie, energietransitie, digitalisering en mobiliteit
  • Slim inzetten van onze eigen kracht - onze groene omgeving, onze culturele identiteit en de creativiteit van de mensen in de wijken en dorpen
  • Sociaal diverse gemeenschappen, van jong tot oud en ouder - dat bevordert ook de sociale cohesie en sociale veiligheid
  • Slimme wijken met economische diversiteit - winkels, recreatie- en uitgaansmogelijkheden moeten verspreider en dichter bij de woonkernen
  • Uitstekende weg- en openbaar vervoersverbindingen tussen de woonkernen en met de snelweg - voor een efficiënte mobiliteit binnen de regio
  • Meer aandacht voor veilige fietspaden, voetgangerspaden en wegoversteken
  • OZB en andere gemeentelijke belastingen omlaag - dan houden mensen meer in de beurs over, ook voor woningonderhoud en verbouwing
  • Behoud van de Limburgse cultuur - want dat bindt en verbindt
  • Ruimte voor spontaan initiatief en ondernemerschap in de wijken en dorpen - de overheid faciliteert en steunt waar nodig of gevraagd
  • Gemeenschapsconsultatie als basis voor beleid.

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.


Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl