Voor een sterk MKB in stad en dorp

Er is maar één welvaartsmotor en dat is ondernemerschap. Daarom moeten we de ondernemers en bedrijven in onze stad en regio maximaal ondersteunen, en niet onnodig belasten met vele regels en gemeentelijke belastingen. Want we kunnen de kracht van ondernemerschap nog veel meer inzetten dan nu gebeurt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het faciliteren van start-ups, het ondersteunen van de groei en internationalisering van het MKB en het aantrekkelijk(er) maken van het vestigingsklimaat. Ook de burger is daarmee gediend. Want een sterke economie schept banen. Daarom zet de VVD zich in voor een sterk MKB.

De huidige stedenproblematiek

Veel steden trekken steeds meer inwoners, bezoekers, kenniswerkers en ondernemers. Dat biedt grote economische kansen. Maar een aantal regio’s hebben moeite om hun aantrekkingskracht te behouden en zich staande te houden. Sommige regio's krimpen zelfs. Hier zien we wegkwijnende binnensteden, leegstaande winkelcentra, scholen en huizen en het wegtrekken van jongeren en hoger opgeleiden - dat zien we ten dele in Sittard en Geleen gebeuren.

Er dreigt een kloof tussen succesvolle regio’s en andere regio’s in Limburg en de Euregio. Toch is er reden voor optimisme. Niet alleen is de economie in ons land weer langzaam uit de recessie aan het komen. Ook leven we in tijden dat de economische structuren in een fundamentele overgangsfase verkeren. Dat betreft met name overgangsvraagstukken op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie, circulaire economie, digitalisering en mobiliteit. Hier liggen belangrijke kansen, óók voor de gemeente.

Hoe we met deze vragen omgaan gedurende de komende 10 tot 15 jaar zal voor een belangrijk deel het succes van onze regio bepalen. Dat raakt in elk opzicht de welvaartsontwikkeling van onze burgers en ondernemers. Maar we moeten wel nu beginnen. Dat begint met visie op onze toekomst.

Waar beginnen we?

Om te beginnen willen we uitgaan van onze eigen kracht. Onze regio met Sittard-Geleen als de stedelijke motor, neemt haar plaats in tussen andere regio's zoals Roermond, Heerlen-Aken en Eindhoven. Ook dat zijn regio's met een enorme economische potentie en aantrekkingskracht. Daarbij hebben we net zo goed belang bij hun succes. Want dat straalt uit op onze regio, mede dankzij de uitstekende snelwegverbindingen en relatief korte reistijden. Verder moeten we niet de denkfout maken dat we het succes in andere regio's willen kopiëren in onze regio. Maatschappelijke en economische processen laten zich immers niet kopiëren - dat bepalen de burgers en ondernemers zelf wel.

Belangrijk is dat we ons eigen onderscheidend karakter weten te vinden en promoten. Dan gaat het met name om het realiseren van een onderscheidend klimaat op het gebied van wonen, winkelen, werken en ondernemen. Want dat trekt nieuwe bedrijven aan, en houdt bestaande bedrijven binnenboord. We moeten ons daarom niet alleen richten op wat we willen, maar óók op wat we al hebben. Met al onze plannen en ambities voor de nabije en verdere toekomst mogen en zullen we de bestaande ondernemers en bedrijven niet vergeten. Sterker nog: onze plannen en ambities ontwikkelen we samen met hén.

In het koersdocument Visie 2030 heeft de VVD een routeplan uitgezet voor realisatie van de noodzakelijk voorwaarden voor de algehele economische groei in onze regio. Daar hebben alle ondernemers, van klein tot groot, baat bij. Want economische groei brengt meer dynamiek en beweging in de gemeenschap. Dan wordt er meer geconsumeerd en gekocht in de winkels en groothandelsbedrijven. Dat creëert nieuwe ondernemingskansen. En dat schept direct en indirect weer extra banen.

Groei vertalen naar onze ondernemers

Het routeplan is gebaseerd op de eigen kracht en identiteit van onze regio tegen de achtergronden van de uitdagingen van deze tijd, waaronder klimaatverandering, energietransitie, uitputting van grondstoffen, digitalisering en mobiliteit. Belangrijk is dat de groei zich tastbaar vertaalt naar onze eigen ondernemers. Ook daar maakt de VVD zich hard voor.

Daarbij moeten we niet vergeten dat we met een veelheid van verschillende soorten ondernemers en bedrijven te maken hebben, waaronder: start-ups, kleine zelfstandigen in het winkel-, horeca- en dienstverleningsbedrijf, landbouw- en veeteeltondernemers, ZZP'ers en thuiswerkers, en middelgrote en grote bedrijven in de industrie en handel.

Dat vraagt om een gedifferentieerde benadering. Dat is op de eerste plaats een benadering die rekening houdt met de vragen en behoeften onder de verschillende soorten ondernemers. Geen standaardoplossingen dus. Ook is het een benadering die nadrukkelijk koerst op het stimuleren van economische diversiteit in de perifere centra, wijken en dorpen. Dat betreft dan met name het ondersteunen van kleine ondernemers, zelfstandigen en ZZP'ers. Hun aanwezigheid en activiteit is cruciaal voor het creëren van een duurzaam en bruisend gemeenschapsleven in de wijken en dorpen.

Ondernemingsklimaat

Economische groei is voor een groot deel afhankelijk van het bieden van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat. Het gemeentelijke beleid heeft daar mede invloed op, onder meer via het scheppen van gunstige condities voor ondernemen, wonen en werken. En dat wil de VVD stevig verbeteren.

Dat betreft in de directe relatie tot het vestigen en exploiteren van een bedrijf, zoals: gemeentelijke belastingen, heffingen, vergunningen en een efficiënte gemeentelijke organisatie. Kortom: wij willen lagere lasten en een efficiënte overheid die de burger en ondernemer centraal stelt.

Maar ook raakt het een veelheid van aspecten met betrekking tot de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeenschap. Immers, kleine ondernemers willen zich graag vestigen waar het ook prettig wonen en leven is. En grote bedrijven willen zich graag vestigen waar hun werknemers fijn en veilig kunnen wonen. Daarom zet de VVD sterk in op een duurzame gemeenschapsontwikkeling waarbij het leven, wonen, werken en ondernemen ook in de toekomst betaalbaar en efficiënt blijft. Dan gaat het om thema's als energietransitie, klimaatadaptatie, een efficiënt gebruik van grondstoffen, digitalisering en mobiliteit.

Enkele van onze speerpunten:

 • Visie 2030 als fundament voor algehele economische groei - daar profiteren alle ondernemers en bedrijven van!
 • OZB en andere gemeentelijke belastingen omlaag - dat trekt ook nieuwe bedrijven aan
 • Deregulering en ontlasting - voor makkelijker en sneller zaken doen
 • Een centraal MKB-loket voor onze ondernemers - de ondernemer centraal!
 • Een gedifferentieerde ondernemersbenadering - met speciale aandacht voor kleine ondernemers, zelfstandigen en ZZP'ers
 • Digitale infrastructuur in onze regio - een absolute must, anders missen we de boot
 • Voorbereiding van de economische infrastructuur in onze steden en centra - waaronder klimaatadaptatie, energietransitie, recyclability & renewability van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, digitalisering en mobiliteit
 • Stimuleren van start-ups
 • Economische diversiteit in wijken en dorpen
 • Een actieve city- en regiomarketing - voor het aantrekken van grotere bedrijven
 • Samenwerking met andere grote steden - voor een sterkere Euregio
 • Lobby in Den Haag en Brussel (EU) - voor een betere benutting van bestaande fondsen voor economische structuurversterking en gemeenschapsontwikkeling.

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.


Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl