De overheid op dieet !

De gemeentelijke organisatie lijdt aan obesitas. Dat remt de economische ontwikkeling. Dit is veelal te danken aan de jarenlange, centrum-linkse dominantie op het gemeentelijk beleid. Tientallen miljoenen worden in onze regio uitgegeven aan allerhande programma's en subsidies op het gebied van cultuur, welzijn, etc. Wat de burger daar werkelijk voor terugkrijgt en terugziet is maar zeer de vraag. Pure verkwanseling. Dat alles mag wat ons betreft stukken minder. We maken de overheid kleiner met lagere lasten voor de burger en lokale ondernemer. We maken de overheid effectiever door deze beter te maken in het uitvoeren van kerntaken. En wij maken de overheid efficiënter door slimmer om te gaan met belastingopbrengsten en andere inkomsten. Zo houden de burger en ondernemer meer geld over in de beurs. Dan hebben de mensen meer te besteden. En dat is goed voor onze lokale economie.

Minder taken

Banen scheppen laat de VVD graag over aan de markt, niet aan de overheid. Daarom wil de VVD een kleiner gemeentelijk apparaat. De gemeente moet zich niet bemoeien met zaken die de burgers en ondernemers zelf kunnen organiseren. De VVD wil daarom terug naar de kerntaken. Het is niet aan de gemeente om particuliere kantoorpanden aan te bieden, maar aan makelaars. Het is niet aan de gemeente om theaters te exploiteren, onder het mom van 'educatie' of wat dan ook, maar aan ondernemers. Het is niet aan de gemeente om ouderparticipatie te organiseren, maar aan de scholen zelf. Het is niet aan de gemeente om aan ontwikkelingssamenwerking te doen, maar aan hulporganisaties en de Rijksoverheid.

Terug naar de kerntaken dus. En zelfs daar heeft de gemeente haar handen er vol aan. Trek bedrijven naar onze regio en verbeter het ondernemingsklimaat. Dat schept banen. Zorg voor de veiligheid in de wijken. Houd onze wijken schoon, groen en begaanbaar. Stimuleer de woningbouw zodat mensen in onze regio willen wonen. Dat is toch allemaal niet teveel gevraagd? Maar doe het dan wel goed!

Minder subsidies

De VVD houdt er niet van om met subsidies allerhande activiteiten te financieren die de gemeenschap ook zelf kan organiseren. En nog minder houden we ervan dat activiteiten worden gefinancierd waar de burger helemaal niet om vraagt. Door minder subsidies te verstrekken, kunnen de lasten voor de burger omlaag. Die houdt daardoor meer geld over in de portemonnee. Laat de burger dan zelf beslissen waaraan hij of zij het wil uitgeven. Dat is onze mening. Het is niet aan de overheid om via subsidies voor de burger te bepalen wat leuk is en niet. Dan neem je de burger niet serieus.

De VVD wil subsidies niet volledig afschaffen. Soms is een zetje in de rug nodig. We zeggen alleen dat de subsidiepot wel stukken kleiner mag. Subsidies waarvan alleen kleine selecte groepjes mensen profijt hebben, moeten op de schop. Daar willen we van af! Dat geldt ook voor allerhande subsidies waarmee via stichtingen e.d. op verkapte wijze werkgelegenheid wordt gecreëerd. Want vroeg op laat wordt de instandhouding van die werkgelegenheid het doel. De reden waarom de subsidie in eerste instantie was verstrekt, is dan al helemaal vergeten. En zo worden elk jaar vele miljoenen aan gemeenschapsgeld verkwanseld.

Wij willen een subsidiebeleid waar een zo breed mogelijke laag van onze bevolking direct van profiteert. Direct betekent zichtbaar, tastbaar en merkbaar. Die bal leggen wij ook bij de burger. Wij gaan niet bepalen voor de gemeenschap wat leuk en zinvol is. Dat bepalen onze burgers en ondernemers zelf. Wij luisteren! En horen we een goed idee, dan doen we dat.

Minder belastingen

Onze burgers en ondernemers betalen te veel belastingen. Dat komt doordat de gemeente veel te veel geld uitgeeft aan allerhande zaken waar ze de handen van af hoort te houden. Wanneer de gemeente zich op haar kerntaken richt met een kleinere gemeentelijke organisatie, kunnen de belastingen en lasten omlaag. 
Dat betekent dus lagere afvalstoffenheffing, lagere onroerendezaakbelasting, lagere rioolheffing en lagere parkeerkosten. Dat geldt ook voor onze ondernemers: minder precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, etc. Op die manier houden onze burgers en ondernemers geld over voor zaken die zij zelf belangrijk vinden. Dat geld vindt voor een deel zijn weg terug naar de bedrijven in onze regio. En dat is goed voor onze economie. Dat verhoogt de investeringen en schept banen.

Verantwoord rentmeesterschap

De VVD kiest voor een gezond begrotingsbeleid. Om te beginnen moet de gemeente dan niet meer uitgeven dan ze binnen krijgt. Want ook een gemeente kan failliet gaan. Maar ze moet natuurlijk ook niet geld gaan oppotten doordat ze meer ontvangt dan uitgeeft. Overschotten moeten direct terug naar de burger door verlaging van de lasten. De gemeente is geen ondernemer met winstbejag. De gemeente staat ten dienste van de burger! Gedraag je dan ook zo.

Daarbij past het ook niet dat de gemeente aandeelhouder is in allerhande commerciële avonturen. Dat kan bovendien ook nog eens marktverstorend werken. Daar hebben onze lokale ondernemers dan alleen maar schade van. De gemeente is geen beleggingsfonds. Bovendien heeft de gemeente ook niet de kennis en kunde om zich met commerciële activiteiten bezig te houden. Dat loopt vaak uit op een fiasco waarvan de burger uiteindelijk altijd de rekening moet betalen.

Daarom zeggen wij tegen het gemeentebestuur: schoenmaker, houdt je bij je leest! De gemeente moet een begroting voeren die is afgestemd op haar kerntaken.

Beter bewust van eigen kunnen en kennen

De tijden zijn veranderd. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De lokale overheid kan dat vaak niet meer bijbenen. Slecht beleid en een zwak functioneren van de gemeentelijke organisatie kan dan een rem op de economische ontwikkeling worden. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren.

Nieuw leiderschap en nieuwe competenties zijn gevraagd. Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren moeten veel meer sectoroverschrijdend en datagedreven gaan denken, durven te experimenteren en meer projectgericht gaan werken, bijvoorbeeld met taskforces. Met name de beleidsafdelingen binnen de organisatie moet ontzuild worden. Integraal denken en doen is dan de opdracht. En soms zal de gemeente zich ook simpelweg moeten opstellen als matchmaker in het proces van regionale innovatie en het bijeenbrengen van sterke partners. Daarbij past ook het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen waarin de gemeente samenwerkt met marktpartijen.

Dit betekent dat de gemeente veel meer extern georiënteerd moet worden. Dat betekent een cultuuromslag in de organisatie. Maar veel keuze hebben we niet, want anders missen we de boot. Immers, de welvaart en het welzijn van onze burgers staan voorop.

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.


Heb je ook een goed idee? Of wil je een opiniestuk schrijven. Stuur je email dan naar ons secretariaat: info@vvdstein.nl